Regulamin

Regulamin

1.Informacje ogólne
 
1.1. Sklep internetowy https://sklep.pszczolyimy.pl/ jest prowadzony przez: Rolniczy Handel Detaliczny, Marek Gabrych, ul. Dojazdowa 4, 07-230 Wysychy, weterynaryjny nr sprz. bezpośr. 14355614
1.2. Kontakt z właścicielem sklepu możliwy jest przez e-mail pasieka@pszczolyimy.pl, tel.: 602 334 686.
1.3. Regulamin obowiązuje osoby korzystające z usług sklepu internetowego https://sklep.pszczolyimy.pl/
1.4.Użyte w Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:
1.4.1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w sklepie internetowym w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
1. 4.2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa.
1.4.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez sklep internetowy https://sklep.pszczolyimy.pl/.
1.4.4. Towar – rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym https://sklep.pszczolyimy.pl/, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym https://sklep.pszczolyimy.pl/
1.4.5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupów w sklepie internetowym https://sklep.pszczolyimy.pl/
1. 4.6. Sprzedawca – Marek Gabrych, ul. Dojazdowa 4, 07-230 Wysychy.
1.4.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.pszczolyimy.pl/
1.4.8. Zamówienie – składane drogą elektroniczną oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, w którym Klient określa:
– rodzaj zamawianego w sklepie internetowym Towaru,
– ilość zamawianego w sklepie internetowym Towaru,
– sposób wysyłki zamawianego w sklepie internetowym Towaru,
– sposób zapłaty za zamówiony w sklepie internetowym Towar,
– inne istotne informacje dodatkowe dotyczące zamówienia w sklepie internetowym Towarów.
1.4.9. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.0.121 t.j.).
1. 4.10. Usługobiorca – Klient.
1.4.11. Usługodawca – Sprzedawca.

1.5. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową i aktywnego konta poczty elektronicznej.
1.6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu sklepu internetowego https://sklep.pszczolyimy.pl/ wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
1.7 Prezentowane w sklepie internetowym opisy Towarów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie.
1.8. Reklamacje na świadczone przez Usługodawcę usługi, niezwiązane z umową sprzedaży można składać drogą elektroniczną na adres e-mail pasieka@pszczolyimy.pl . Do złożonej reklamacji Usługodawca odniesie się najpóźniej w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w treści reklamacji.
1.9. Oferta zamieszczona w sklepie internetowym https://sklep.pszczolyimy.pl/ nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2 ZAMÓWIENIA
2.1. Sklep internetowy https://sklep.pszczolyimy.pl/ prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. Umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem zawierane są w języku polskim.
2.3. Podmioty zagraniczne zainteresowane ofertą sklepu internetowego https://sklep.pszczolyimy.pl/ mogą kontaktować się bezpośrednio z obsługą sklepu na podane w Regulaminie dane kontaktowe.
2.4.Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę na stronie https://sklep.pszczolyimy.pl/
2.5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności wybranego przez Klienta Towaru i wynosi średnio 72 godziny.
2.6. Sprzedawca może dokonać zmiany cen Towarów w dowolnym momencie.
2.7.Zamówienie jest realizowane według cen Towarów obowiązujących w momencie składania zamówienia.
2.8. Ceny każdego Towaru podane na stronie sklepu internetowego https://sklep.pszczolyimy.pl/ są cenami netto (właściciel nie jest płatnikiem podatku VAT).
2.9. Ceny, oznaczone jako promocyjne obowiązują do czasu wycofania Towaru z promocji albo do wyczerpania ich zapasów. Decyzję o wycofaniu Towaru z promocji Sprzedawca podaje na stronie sklepu internetowego. O wyczerpaniu zapasów Towarów promocyjnych Sprzedawca zawiadamia Klienta, który złożył na nie zamówienie. Klient może kupić Towar w regularnej cenie lub zrezygnować z zamówienia. O swojej decyzji zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Sprzedawcę – mailowo lub telefonicznie.
2.10.Zamówienie można składać po rejestracji w sklepie internetowym https://sklep.pszczolyimy.pl/ za pośrednictwem konta Klienta.
2.11. Zamówienia można składać bez rejestracji w sklepie internetowym https://sklep.pszczolyimy.pl/ za pośrednictwem specjalnego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.
2.12. W zamówieniu Klient podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres dostawy zamówionego Towaru.
2.13. W zamówieniu należy podać poprawne dane kontaktowe. Nieprawidłowe dane kontaktowe spowodują wstrzymanie realizacji zamówienia, a w wyjątkowych sytuacjach nawet jego niezrealizowanie.
2.14. Do każdego zamówienia Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza dowód zakupu.
2.15. Klient może dokonać zmiany zamówienia lub je wycofać do momentu wysyłania przesyłki przez Sprzedawcę. O zmianie lub wycofaniu zamówienia Klient informuje Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.
2.16. Wybrane zamówienia, które budzą wątpliwości Sprzedawcy, mogą być przez niego potwierdzane mailowo. Brak potwierdzenia zamówienia skutkuje jego odrzuceniem przez Sprzedawcę.

3 SPOSÓB WYSYŁKI I FORMY PŁATNOŚCI
3.1.Wyboru sposobu płatności za zamówienie dokonuje Klient podczas składania zamówienia.
3.2. Za zamówienie możliwa jest zapłata w następujących formach: przelew przelew online (DOTPAY).
3.3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem kuriera Sendego (Inpost).
3.4. Cena wysyłki jest stała i wynosi 15 zł brutto. Klient jest informowany o kosztach wysyłki na etapie składania zamówienia.
3.5. Koszty dostawy ponosi Klient i są one doliczane do kosztów zamówienia.
3.6. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Klienta w ciągu 14 dni skutkuje jego anulowaniem.
3.7.Przesyłka zostaje przygotowana i wysłana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty kosztów zamówienia i dostawy na rachunku Sprzedawcy.

4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
4.1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4.3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
4.4. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do Towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których opakowanie zostało otwarte, a po jego otwarciu nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
4.5. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta. Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. REKLAMACJE
5.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.
5.2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, jego wady i uszkodzenia w trakcie dostawy w zakresie określonym przez polskie prawo.
5.3. Klient stwierdzając wady w Towarze, może złożyć reklamację.
5.4. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru wraz z opisem stwierdzonych wad na adres Pasieka Pszczoły i My, Marek Gabrych, ul. Dojazdowa 4, 07-230 Wysychy.
5.5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest do klienta na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub mailowy.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES
6.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Marek Gabrych, ul. Dojazdowa 4, 07-230 Wysychy. Masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora i nie są udostępniane osobom trzecim.
6.2. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora jest wynikiem działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Oznacza to, że dane osobowe podane przez Klienta w zamówieniu mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, oraz przekazywane przewoźnikowi realizującemu dostawę Towaru.
6.3. Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców lub Klientów w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora..
6.4. Dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówienia, w sposób zgodny z dyspozycją Klienta, są przekazywane podmiotom trzecim, tj.: Sendego (Inpost)
6.5. Dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży zbierane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
6.6. Rejestracja w sklepie internetowym https://sklep.pszczolyimy.pl/ jest dobrowolna.
6.7. Po wybraniu opcji zamówienia bez rejestracji podane w formularzu dane są po zrealizowaniu zamówienia niezwłocznie usuwane.
6.8. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia oraz dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie sklepu https://sklep.pszczolyimy.pl/będą przechowywane na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków do momentu cofnięcia zgodny na ich przetwarzanie przez Klienta.
6.9. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6.10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
6. 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.12. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
6.13. Sklep internetowy https://sklep.pszczolyimy.pl/ wykorzystuje pliki cookies.
6.14. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym Klientów, które wykorzystywane są do korzystania ze sklepu internetowego. Nie zawierają one danych osobowych Klientów.
6.15. W większości przypadków przeglądarki internetowe pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mają jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki w ten sposób, że będzie ona będzie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować każdorazowo o zainstalowaniu pliku cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.
6.15. Stosowane przez sklep internetowy https://sklep.pszczolyimy.pl/ pliki cookies nie powodują zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.